Chất dẫn điện OHAUS 84uS 500uS 1413uS

Chất chuẩn độ dẫn điện cho phép bạn hiệu chuẩn máy đo hoặc điện cực. Nó giúp đảm bảo kết quả chính xác hơn.

  • Giúp đảm bảo thiết bị của bạn kết quả chính xác.
  • Hiệu chỉnh tới 1413 μs/cm.
Danh mục: